Κωδικός ενσωμάτωσης

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον κώδικα στον ιστότοπό σας:

HTML
        
    <div id="torofungame" data-width="1024px" data-height="640px" data-gameid="Express Parcheesi">
<a id="torofunlink" href="https://torofun.com/el/express-parcheesi/" target="_blank">Express Parcheesi</a>
</div>
<script src="https:/cdn1.torofun.com/js/embed.js"></script>
Link
Περιουσιακά στοιχεία
Image OG: 1200 x 630px.
Express Parcheesi
Image logo: 200 x 200px.
Express Parcheesi
Image splash: 1920 x 300px.
Express Parcheesi
Do you need more Torofun graphic assets? Πήγαινε στο Press kit
Avatar